De voorwaarden | Cookieverklaring | Privacy statement en klachtenreglement van Procentrum

Procentrum | Tactics logo

Algemene voorwaarden PROCentrum TACTICS BV
1.0 Definities;
• Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, laatste versie 2022/1
• PROCentrum TACTICS BV: de besloten vennootschap naar Nederlands recht met beperkte aansprakelijkheid
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met PROCentrum TACTICS BV. een overeenkomst aangaat, van haar diensten gebruikt maakt of anderszins in enigerlei relatie tot haar staat.
• Diensten en/of werkzaamheden: de diensten en/of werkzaamheden die onderwerp uitmaken van een overeenkomst tussen PROCentrum TACTICS BV. en opdrachtgever.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen PROCentrum TACTICS BV en Opdrachtgever betreffende door PROCentrum TACTICS BV. te leveren diensten en/of te verrichten werkzaamheden.

2.0 Toepassing van de Algemene Voorwaarden;
De Algemene Voorwaarden, laatste versie, zijn van toepassing op alle handelingen, leveringen, diensten, aanbiedingen en verbintenissen van PROCentrum TACTICS BV. Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROCentrum TACTICS BV tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken

3.0 Cursussen met open inschrijving
• 3.1 Aanmelding en reservering
Aanmelding van één of meer cursisten geschiedt schriftelijk per post dan wel e-mail. De aanmelding wordt per omgaande bevestigd. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 7 werkdagen. Aanmelding verplicht PROCentrum TACTICS BV niet tot het verzorgen van de cursus. Pas als zich tenminste het minimaal vereiste aantal deelnemers voor een cursus heeft aangemeld, volgt bericht omtrent het verzorgen van de cursus. De cursusdata worden zoveel mogelijk in overleg met de cursisten vastgesteld. Teneinde zich (vroegtijdig) te verzekeren van deelname aan een cursus, kunnen één of meer plaatsen worden gereserveerd. Een telefonische reservering, die per omgaande is bevestigd, geldt als aanmelding. Plaatsing op een cursus geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. PROCentrum B.V. behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te accepteren.
• 3.2. Uitvoering van de overeenkomst
PROCentrum TACTICS BV verplicht zich de cursus en/of training te verzorgen zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft PROCentrum TACTICS BV., de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. PROCentrum TACTICS BV blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.
• 3.3 Aansprakelijkheid
PROCentrum TACTICS BV. is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen, indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor rekening of risico van PROCentrum TACTICS BV. behoort te komen. Onder overmacht zijn mede begrepen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door enige derde van zijn/haar verplichtingen evenals werkstakingen, ziekte, (natuur)rampen, ontslag van personeel enz. PROCentrum TACTICS BV. en Opdrachtgever zullen zich alleen dan op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij onverwijld na intreden van de overmacht en onder overlegging van beschikbare bewijsstukken de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis stelt. Behoudens aansprakelijkheid in geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van PROCentrum TACTICS BV. of haar personeel, is PROCentrum TACTICS BV. uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden door PROCentrum TACTICS BV. , door haar personeel of door derden van wie zij zich bedient. Voor zover PROCentrum TACTICS BV. aansprakelijk is, is dat slechts voor aantoonbare directe schade, PROCentrum TACTICS BV. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, waaronder mede inbegrepen bedrijfsschade. Alle aansprakelijkheid van PROCentrum TACTICS BV. eindigt derhalve onmiddellijk na het ontstaan van de schade. De aansprakelijkheid van PROCentrum TACTICS BV. met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van het bij Opdrachtgever gedeclareerd honorarium excl. BTW. over de lopende facturatie periode, alles met een maximum van euro 25.000,- PROCentrum TACTICS BV. is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Opdrachtgever of diens personeel of door Opdrachtgever ingehuurde / aangestelde derden. Opdrachtgever vrijwaart PROCentrum TACTICS BV. tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit door PROCentrum TACTICS BV. namens of ten behoeve van Opdrachtgever verrichte handelingen, waaronder mede begrepen nalaten. Cursisten / deelnemers aan PROCentrum TACTICS BV. trainingen worden geacht tijdens diensttijd de trainingen te volgen, ook wanneer deze buiten de gebruikelijk werkuren vallen. De PROCentrum TACTICS BV. training in opdracht van werkgever te volgen, in dienst te zijn van opdrachtgever / werkgever en dien uit hoofde van hun arbeidsrelatie tijdens de trainingen voor rekening en risico van opdrachtgever/werkgever te zijn verzekerd.
• 3.4 Vrijwaring
Bij deelname aan cursussen en opleidingen gegeven door PROCentrum TACTICS BV., blijft de verantwoordelijkheid van enig handelen of nalaten bij de opdrachtgever, dan wel de deelnemer zelf. De opdrachtgever, c.q. deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. PROCentrum TACTICS BV., noch haar docenten en instructeurs/begeleiders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van de deelnemers.
• 3.5. Rechtskeuze en bevoegd rechter
Op de overeenkomsten tussen PROCentrum TACTICS BV. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onder voorbehoud van het recht van PROCentrum TACTICS BV. om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.
• 3.6. Cursusprijs
In het voorstel wordt de totale cursusprijs vermeld voor het verzorgen van de cursus voor een of meer groepen of personen. De cursusprijs kan tussentijds worden bijgesteld als wettelijke tarieven daartoe aanleiding geven.
• 3.7. Annulering
U kunt een aanmelding zonder opgaaf van redenen annuleren. Indien een aanmelding wordt geannuleerd voordat door PROCentrum TACTICS BV. bericht omtrent het definitief verzorgen van de cursus is verzonden, worden geen kosten in rekening gebracht. Indien een aanmelding wordt geannuleerd nadat door PROCentrum TACTICS BV.bericht omtrent het definitief verzorgen van de cursus is verzonden, is de helft van de cursusprijs verschuldigd. Indien echter een aanmelding wordt geannuleerd binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn vanaf het accepteren van de offerte van zeven werkdagen.
• 3.8. Betaling
Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. Alle betalingen aan PROCentrum TACTICS BV. dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum op een door PROCentrum TACTICS BV. aan te wijzen bank- of postbankrekening te zijn ontvangen. Opdrachtgever heeft niet het recht enige betalings- of andere verplichtingen jegens PROCentrum TACTICS BV. niet na te komen of nakoming daarvan te vertragen met een beroep op aftrek of schuldvergelijking. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn enig aan PROCentrum B.V. verschuldigd bedrag heeft betaald, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft PROCentrum TACTICS BV zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht Opdrachtgever een vertragingsrente van 2% per maand vanaf vervaldag factuur in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd verdere aan PROCentrum TACTICS BV. toekomende rechten. Daarbij worden maandgedeelten als een gehele maand berekend. Opdrachtgever is aan PROCentrum TACTICS BV. bovendien verschuldigd alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten die PROCentrum TACTICS BV. moet maken teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge haar overeenkomst met Opdrachtgever al dan niet in rechte te vorderen van Opdrachtgever, dan wel aangesproken door Opdrachtgever, zich te verweren, tenzij dit in laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte door PROCentrum TACTICS BV. verweer is gevoerd. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd in elk geval waarbij door PROCentrum TACTICS BV. voor de invordering de hulp is ingeroepen van derden. Onverminderd eventuele verdere rechten en/of aanspraken zullen buitengerechtelijke kosten in elk geval 20 % van de verschuldigde hoofdsom bedragen.
• 3.8.1. Terugbetaling
Als Opdrachtgever op grond van deze algemene voorwaarden recht heeft op restitutie van de cursusprijs, dan zullen de betreffende gelden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat het recht op restitutie is ontstaan, worden terugbetaald.
• 3.9. Niet – deelneming na aanmelding
Indien een aangemelde cursist, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd.
• 3.9.1 Vervanging na aanmelding
Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de cursus, kan tot de aanvang van de cursus worden vervangen door een ander. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de cursus is begonnen is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijs verschuldigd.
• 3.10 Copyright
Het Copyright van al het cursusmateriaal ligt bij PROCentrum TACTICS BV. Behalve als dit anders aangeven staat op het cursusmateriaal zelf.

4.0 In company cursussen

• 4.1. Het verzorgen van een cursus
Voor het verzorgen van een cursus doet PROCentrum TACTICS BV. u een voorstel, waarin doelstelling, inhoud, duur, cursuspakket en kosten zijn verwoord. Het voorstel is geldig tot de datum die daarin is vermeld. PROCentrum TACTICS BV. verzorgt de cursus nadat u daartoe aan ons een schriftelijk opdracht hebt verstrekt en wij deze opdracht hebben aanvaard. Het verstrekken en aanvaarden van de opdracht tot het verzorgen van de cursus houdt in dat beide partijen akkoord gaan met de inhoud van het voorstel, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
• 4.2. Uitvoering van de overeenkomst
PROCentrum TACTICS BV. verplicht zich de cursus en/of training te verzorgen zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft PROCentrum TACTICS BV., de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. PROCentrum TACTICS BV. blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.
• 4.3. Aansprakelijkheid
PROCentrum TACTICS BV. is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen, indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor rekening of risico van PROCentrum TACTICS BV. behoort te komen. Onder overmacht zijn mede begrepen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door enige derde van zijn/haar verplichtingen evenals werkstakingen, ziekte, (natuur)rampen, ontslag van personeel enz. PROCentrum TACTICS BV. en Opdrachtgever zullen zich alleen dan op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij onverwijld na intreden van de overmacht en onder overlegging van beschikbare bewijsstukken de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis stelt. Behoudens aansprakelijkheid in geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van PROCentrum TACTICS BV. of haar personeel, is PROCentrum TACTICS BV. uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden door PROCentrum TACTICS BV. , door haar personeel of door derden van wie zij zich bedient. Voor zover PROCentrum TACTICS BV. aansprakelijk is, is dat slechts voor aantoonbare directe schade, PROCentrum TACTICS BV. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, waaronder mede inbegrepen bedrijfsschade. Alle aansprakelijkheid van PROCentrum TACTICS BV. eindigt derhalve onmiddellijk na het ontstaan van de schade. De aansprakelijkheid van PROCentrum TACTICS BV. met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van het bij Opdrachtgever gedeclareerd honorarium excl. BTW. over de lopende facturatie periode, alles met een maximum van euro 25.000,- PROCentrum TACTICS BV. is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Opdrachtgever of diens personeel of door Opdrachtgever ingehuurde / aangestelde derden. Opdrachtgever vrijwaart PROCentrum TACTICS BV. tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit door PROCentrum TACTICS BV. namens of ten behoeve van Opdrachtgever verrichte handelingen, waaronder mede begrepen nalaten. Cursisten / deelnemers aan PROCentrum TACTICS BV. trainingen worden geacht tijdens diensttijd de trainingen te volgen, ook wanneer deze buiten de gebruikelijk werkuren vallen. De PROCentrum TACTICS BV. training in opdracht van werkgever te volgen, in dienst te zijn van opdrachtgever / werkgever en dien uit hoofde van hun arbeidsrelatie tijdens de trainingen voor rekening en risico van opdrachtgever/werkgever te zijn verzekerd.
• 4.4. Vrijwaring
Bij deelname aan cursussen en opleidingen gegeven door PROCentrum TACTICS BV., blijft de verantwoordelijkheid van enig handelen of nalaten bij de opdrachtgever, dan wel de deelnemer zelf. De opdrachtgever, c.q. deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. PROCentrum TACTICS BV., noch haar docenten en instructeurs/begeleiders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van de deelnemers.
• 4.5. Rechtskeuze en bevoegd rechter
Op de overeenkomsten tussen PROCentrum TACTICS BV. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onder voorbehoud van het recht van PROCentrum TACTICS BV. om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.
• 4.6. Cursusprijs
In het voorstel wordt de totale cursusprijs vermeld voor het verzorgen van de cursus voor een of meer groepen of personen. De cursusprijs kan tussentijds worden bijgesteld als wettelijke tarieven daartoe aanleiding geven.
• 4.7. Annulering
Nadat u PROCentrum TACTICS BV. een opdracht tot het verzorgen van de cursus heeft verstrekt en wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard, kunt u deze niet meer annuleren en is de volledige cursusprijs verschuldigd.

• 4.8. Betaling
Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. Alle betalingen aan PROCentrum TACTICS BV. dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum op een door PROCentrum TACTICS BV. aan te wijzen bank- of postbank rekening te zijn ontvangen. Opdrachtgever heeft niet het recht enige betalings- of andere verplichtingen jegens PROCentrum TACTICS BV. niet na te komen of nakoming daarvan te vertragen met een beroep op aftrek of schuldvergelijking. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn enig aan PROCentrum TACTICS BV. verschuldigd bedrag heeft betaald, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft PROCentrum TACTICS BV. zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht Opdrachtgever een vertragingsrente van 2% per maand vanaf vervaldag factuur in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd verdere aan PROCentrum TACTICS BV. toekomende rechten. Daarbij worden maandgedeelten als een gehele maand berekend. Opdrachtgever is aan PROCentrum TACTICS BV. bovendien verschuldigd alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten die PROCentrum B.V. moet maken teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge haar overeenkomst met Opdrachtgever al dan niet in rechte te vorderen van Opdrachtgever, dan wel aangesproken door Opdrachtgever, zich te verweren, tenzij dit in laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte door PROCentrum TACTICS BV. verweer is gevoerd. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd in elk geval waarbij door PROCentrum TACTICS BV. voor de invordering de hulp is ingeroepen van derden. Onverminderd eventuele verdere rechten en/of aanspraken zullen buitengerechtelijke kosten in elk geval 20 % van de verschuldigde hoofdsom bedragen.
• 4.9. Niet – deelneming na aanmelding
Indien een aangemelde cursist, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd.
• 4.9.1 Vervanging na aanmelding
Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de cursus, kan tot de aanvang van de cursus worden vervangen door een ander. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de cursus is begonnen is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijs verschuldigd.
• 4.10. Copyright
Het copyright van al het cursusmateriaal ligt bij PROCentrum TACTICS BV. Behalve als dit anders aangeven staat op het cursusmateriaal zelf.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie. De meeste cookies zijn bedoeld om de website gebruiksvriendelijk te laten werken.

Wilt u meer weten?

Vul je gegevens in, en we nemen contact met je op