De voorwaarden | Cookieverklaring | Privacy statement en klachtenreglement van Procentrum

Procentrum | Tactics logo

Klachtenreglement PROCentrum Tactics BV

Toepassingsgebied

Alle uitingen van ongenoegen over contacten met PROCentrum Tactics die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene weggenomen kunnen worden.
Klachtencommissie
De interne klachtencommissie bestaat uit de algemeen coördinator en de directeur van PROCentrum International.
Doel
Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

De klachtenprocedure

  1. De klacht wordt meteen na ontvangst geregistreerd door de klachtenfunctionaris bij wie de klacht is ingediend.
  2. Indien de klacht niet op schrift gesteld is, kan worden verzocht dit alsnog te doen
  3. Binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de klacht (brief) wordt een schriftelijke ontvangstbevestiging gestuurd. Hierin wordt aangegeven binnen welke termijn er een antwoord verwacht mag worden. Dit is maximaal binnen 4 weken na de ontvangst van de klacht.
  4. Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te behandelen. In de behandeling van de klacht passen wij zgn. hoor en wederhoor toe. We zullen tijdens het onderzoeken van de klacht alle partijen horen om een zo goed mogelijk beeld van de klacht te krijgen.
  5.  De klachtencommissie moet binnen 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en met reden omkleed, uitspraak doen. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld, dan wordt de klager hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
  6. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is behandeld, kan de klachtencommissie overwegen of een nieuw intern onderzoek en/of een nieuw aanbod wenselijk is.
  7.  Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de klant die de klacht heeft ingediend het antwoord heeft ontvangen, waarbij PROCentrum Tactics overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden.
  8. In het geval dat de klacht na de afhandeling volgens de klant die de klacht heeft ingediend niet naar tevredenheid is opgelost zal deze klacht door een onafhankelijke derde klachtenfunctionaris worden onderzocht en beoordeeld. PROCentrum maakt hiervoor gebruik van de dienstverlening van de volgende externe klachtenfunctionaris: Looijmans Juristen e-mailadres: info@looijmansjuristen.nl Nadat de achtergrond van de klacht door de externe klachtenfunctionaris is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te behandelen. In de behandeling van de klacht past de externe klachtenfunctionaris ook altijd zgn. hoor en wederhoor toe. Dat betekent dat de externe klachtenfunctionaris tijdens het onderzoeken van de klacht alle partijen zal horen om een zo goed mogelijk beeld van de klacht te krijgen. De externe klachtenfunctionaris moet binnen 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en met reden omkleed, een bindende uitspraak doen. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld, dan wordt de klager hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de externe klachtenfunctionaris de uitspraak c.q. het oordeel aan partijen heeft toegestuurd. PROCentrum Tactics aanvaadt het oordeel van de externe klachtenfunctionaris als een bindend oordeel, en zal zich conformeren aan de uitkomst hiervan.
  9. Op schrift gestelde klachten alsmede de administratieve afwikkeling hiervan worden door PROCentrum Tactics gedurende 24 maanden bewaard en daarna vernietigd.
Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie. De meeste cookies zijn bedoeld om de website gebruiksvriendelijk te laten werken.

Wilt u meer weten?

Vul je gegevens in, en we nemen contact met je op