PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

Battenburg markering voor PROCentrum onderwijsvoertuigen

In 2009 verscheen PROCentrum, als eerste civiele rijopleider, met motorvoertuigen voorzien van herkenbare markering. Deze, in eigen beheer ontwikkelde, markering kreeg de goedkeuring van de toenmalige Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding  (thans IFV) en diende om overheidsfunctionarissen op de openbare weg op te kunnen leiden voor hun dringende taakstelling. Van het trainen met Optische- en Geluidssignalen kon in die tijd nog geen sprake. De rijopleidingen vonden dan ook plaats onder vrijstelling van het RVV 1990. De gekozen markering was van belang om aan het publiek en overig verkeer duidelijk te maken dat er in bepaalde opleidingssituaties geoefend werd met vrijstellingen, maar dat zulks geschiedde door een ‘herkenbaar’  opleidingsvoertuig.

Politie, brandweer, ambulance en diverse overige hulpverleningsdiensten die vandaag de dag genoemd staan in de brancherichtlijn maakten dan ook vanaf het begin dankbaar gebruik van de mogelijkheid om in onze onderwijsvoertuigen de basisrijopleiding te volgen.

Nadat de pilot ‘Trainen met Optische- en Geluidssignalen’  -een initiatief dat mede op aangeven van PROCentrum tot stand kwam-  positief werd geëvalueerd,  dienden de bestaande vrijstellingen te worden aangepast. Naast het rijden met vrijstelling werd het immers mogelijk om, onder voorwaarden, te oefenen met optische en geluidssignalen op de openbare weg.  Om nadere invulling te geven aan de kwaliteitseisen die gesteld moesten worden aan de rij instructeurs die zich met deze verantwoorde taak bezig zouden houden participeerde PROCentrum, samen met o.a politie academie, Koninklijke Marechaussee en Ambulance Academie in verschillende werkgroepen binnen het IFV. Mede vanwege het feit dat PROCentrum uitsluitend rijtrainingen verzorgd voor openbare of daarmee gelijk te stellen diensten werd aan ons opleidingsinstituut vervolgens vrijstelling verleend om met eigen onderwijsvoertuigen instructie te geven met Optisch- en Geluidssignalen.

Inmiddels vormen PROCentrum voertuigen in heel Nederland een vertrouwd en herkenbaar beeld tussen de reguliere voorrangsvoertuigen en mag gesteld worden dat de integratie van civiele opleiders binnen het domein van bijzondere rijopleidingen tot zover niet geleid heeft tot verhoogde risico’s. Desondanks blijft PROCentrum, samen met alle opleidingspartners, alert op het handhaven van kwalitatieve normen voor zowel opleidingsinstituten als ook individuele instructeurs. Door eerdere leergangen te evalueren en deze continu te wegen tegen ontwikkelingen in de maatschappij, zorgen we er met elkaar voor dat bestuurders van voorrangsvoertuigen ook in de toekomst een rijopleiding krijgen die hem of haar voorbereidt op zijn dringende taakstelling.

De invoering van een nieuwe voertuigmarkering is één van de eerste zichtbare gevolgen van deze continue wegingen. In samenspraak met alle opleidingspartners werd besloten tot een uniforme voertuigmarkering voor (civiele) opleiders van voorrangsvoertuigen. Daarbij werd gekeken naar internationale markeringen voor voorrangsvoertuigen, waarna de keuze viel op de zogenaamde Battenburg markering.

Voor PROCentrum impliceert bovenstaande dat ons instituut, na 10 jaar afscheid neemt van de vertrouwde rood/blauwe pijlmarkering op onze voertuigen. Dat doen we echter graag! We zijn er immers van overtuigd dat onze herkenbare onderwijsvoertuigen in de het afgelopen decennium een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de professionalisering van de rijopleiding voor openbare diensten en daarmee de basis hebben gelegd voor het huidige onderwijs curriculum ‘Oefenen met Optische- en Geluidssignalen’