PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.0 Definities;

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, laatste versie 2010/1
 • PROCentrum B.V. (Politie Rij Opleidingen Centrum): de besloten vennootschap naar Nederlands recht met beperkte aansprakelijkheid
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met PROCentrum B.V. een overeenkomst aangaat, van haar diensten gebruikt maakt of anderszins in enigerlei relatie tot haar staat.
 • Diensten en/of werkzaamheden: de diensten en/of werkzaamheden die onderwerp uitmaken van een overeenkomst tussen PROCentrum B.V. en opdrachtgever.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen PROCentrum B.V. en Opdrachtgever betreffende door PROCentrum B.V. te leveren diensten en/of te verrichten werkzaamheden.

2.0 Toepassing van de Algemene Voorwaarden;

De Algemene Voorwaarden, laatste versie, zijn van toepassing op alle handelingen, leveringen, diensten, aanbiedingen en verbintenissen van PROCentrum B.V. Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROCentrum BV tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

3.0 Cursussen met open inschrijving

 • 3.1 Aanmelding en reservering

Aanmelding van één of meer cursisten geschiedt schriftelijk per post dan wel e-mail. De aanmelding wordt per omgaande bevestigd. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 werkdagen. Aanmelding verplicht PROCentrum B.V. niet tot het verzorgen van de cursus. Pas als zich tenminste het minimaal vereiste aantal deelnemers voor een cursus heeft aangemeld, volgt bericht omtrent het verzorgen van de cursus. De cursusdata worden zoveel mogelijk in overleg met de cursisten vastgesteld. Teneinde zich (vroegtijdig) te verzekeren van deelname aan een cursus, kunnen één of meer plaatsen worden gereserveerd. Een telefonische reservering, die per omgaande is bevestigd, geldt als aanmelding. Plaatsing op een cursus geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. PROCentrum B.V. behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te accepteren.

 • 3.2. Uitvoering van de overeenkomst

PROCentrum B.V. verplicht zich de cursus en/of training te verzorgen zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft PROCentrum B.V., de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. PROCentrum blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

 • 3.3 Aansprakelijkheid

PROCentrum B.V. is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen, indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor rekening of risico van PROCentrum B.V. behoort te komen. Onder overmacht zijn mede begrepen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door enige derde van zijn/haar verplichtingen evenals werkstakingen, ziekte, (natuur)rampen, ontslag van personeel enz. PROCentrum B.V. en Opdrachtgever zullen zich alleen dan op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij onverwijld na intreden van de overmacht en onder overlegging van beschikbare bewijsstukken de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis stelt. Behoudens aansprakelijkheid in geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van PROCentrum B.V. of haar personeel, is PROCentrum B.V. uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden door PROCentrum B.V. , door haar personeel of door derden van wie zij zich bedient. Voor zover PROCentrum B.V. aansprakelijk is, is dat slechts voor aantoonbare directe schade, PROCentrum B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, waaronder mede inbegrepen bedrijfsschade. Alle aansprakelijkheid van PROCentrum B.V. eindigt derhalve onmiddellijk na het ontstaan van de schade. De aansprakelijkheid van PROCentrum B.V. met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van het bij Opdrachtgever gedeclareerd honorarium excl. BTW. over de lopende facturatie periode, alles met een maximum van euro 25.000,- PROCentrum B.V. is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Opdrachtgever of diens personeel of door Opdrachtgever ingehuurde / aangestelde derden. Opdrachtgever vrijwaart PROCentrum B.V. tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit door PROCentrum B.V. namens of ten behoeve van Opdrachtgever verrichte handelingen, waaronder mede begrepen nalaten. Cursisten / deelnemers aan PROCentrum B.V. trainingen worden geacht tijdens diensttijd de trainingen te volgen, ook wanneer deze buiten de gebruikelijk werkuren vallen. De PROCentrum B.V. training in opdracht van werkgever te volgen, in dienst te zijn van opdrachtgever / werkgever en dien uit hoofde van hun arbeidsrelatie tijdens de trainingen voor rekening en risico van opdrachtgever/werkgever te zijn verzekerd.

 • 3.4 Vrijwaring 

Bij deelname aan cursussen en opleidingen gegeven door PROCentrum B.V., blijft de verantwoordelijkheid van enig handelen of nalaten bij de opdrachtgever, dan wel de deelnemer zelf. De opdrachtgever, c.q. deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. PROCentrum B.V., noch haar docenten en instructeurs/begeleiders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van de deelnemers.

 • 3.5. Rechtskeuze en bevoegd rechter

Op de overeenkomsten tussen PROCentrum B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onder voorbehoud van het recht van PROCentrum B.V. om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 • 3.6. Cursusprijs

In het voorstel wordt de totale cursusprijs vermeld voor het verzorgen van de cursus voor een of meer groepen of personen. De cursusprijs kan tussentijds worden bijgesteld als wettelijke tarieven daartoe aanleiding geven.

 • 3.7. Annulering

U kunt een aanmelding zonder opgaaf van redenen annuleren. Indien een aanmelding wordt geannuleerd voordat door PROCentrum B.V. bericht omtrent het definitief verzorgen van de cursus is verzonden, worden geen kosten in rekening gebracht. Indien een aanmelding wordt geannuleerd nadat door PROCentrum B.V.bericht omtrent het definitief verzorgen van de cursus is verzonden, is de helft van de cursusprijs verschuldigd. Indien echter een aanmelding wordt geannuleerd binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn vanaf het accepteren van de offerte van veertien werkdagen.

 • 3.8. Betaling

Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. Alle betalingen aan PROCentrum B.V. dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum op een door PROCentrum B.V. aan te wijzen bank- of postbankrekening te zijn ontvangen. Opdrachtgever heeft niet het recht enige betalings- of andere verplichtingen jegens PROCentrum B.V. niet na te komen of nakoming daarvan te vertragen met een beroep op aftrek of schuldvergelijking. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn enig aan PROCentrum B.V. verschuldigd bedrag heeft betaald, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft PROCentrum B.V. zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht Opdrachtgever een vertragingrente van 2% per maand vanaf vervaldag factuur in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd verdere aan PROCentrum B.V. toekomende rechten. Daarbij worden maandgedeelten als een gehele maand berekend. Opdrachtgever is aan PROCentrum B.V. bovendien verschuldigd alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten die PROCentrum B.V. moet maken teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge haar overeenkomst met Opdrachtgever al dan niet in rechte te vorderen van Opdrachtgever, dan wel aangesproken door Opdrachtgever, zich te verweren, tenzij dit in laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte door PROCentrum B.V. verweer is gevoerd. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd in elk geval waarbij door PROCentrum B.V. voor de invordering de hulp is ingeroepen van derden. Onverminderd eventuele verdere rechten en/of aanspraken zullen buitengerechtelijke kosten in elk geval 20 % van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

 • 3.9. Niet – deelneming na aanmelding

Indien een aangemelde cursist, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd.

 • 3.9.1 Vervanging na aanmelding

Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de cursus, kan tot de aanvang van de cursus worden vervangen door een ander. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de cursus is begonnen is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijs verschuldigd.

 • 3.10 Copyright

Het Copyright van al het cursusmateriaal ligt bij PROCentrum B.V. Behalve als dit anders aangeven staat op het cursusmateriaal zelf.

4.0 In company cursussen

 • 4.1. Het verzorgen van een cursus

Voor het verzorgen van een cursus doet PROCentrum B.V.u een voorstel, waarin doelstelling, inhoud, duur, cursuspakket en kosten zijn verwoord. Het voorstel is geldig tot de datum die daarin is vermeld. PROCentrum B.V. verzorgt de cursus nadat u daartoe aan ons een schriftelijk opdracht hebt verstekt en wij deze opdracht hebben aanvaard. Het verstrekken en aanvaarden van de opdracht tot het verzorgen van de cursus houdt in dat beide partijen akkoord gaan met de inhoud van het voorstel, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 • 4.2. Uitvoering van de overeenkomst

PROCentrum B.V. verplicht zich de cursus en/of training te verzorgen zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft PROCentrum B.V., de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. PROCentrum B.V. blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

 • 4.3. Aansprakelijkheid

PROCentrum B.V. is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen, indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor rekening of risico van PROCentrum B.V. behoort te komen. Onder overmacht zijn mede begrepen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door enige derde van zijn/haar verplichtingen evenals werkstakingen, ziekte, (natuur)rampen, ontslag van personeel enz. PROCentrum B.V. en Opdrachtgever zullen zich alleen dan op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij onverwijld na intreden van de overmacht en onder overlegging van beschikbare bewijsstukken de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis stelt. Behoudens aansprakelijkheid in geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van PROCentrum B.V. of haar personeel, is PROCentrum B.V. uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden door PROCentrum B.V. , door haar personeel of door derden van wie zij zich bedient. Voor zover PROCentrum B.V. aansprakelijk is, is dat slechts voor aantoonbare directe schade, PROCentrum B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, waaronder mede inbegrepen bedrijfsschade. Alle aansprakelijkheid van PROCentrum B.V. eindigt derhalve onmiddellijk na het ontstaan van de schade. De aansprakelijkheid van PROCentrum B.V. met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van het bij Opdrachtgever gedeclareerd honorarium excl. BTW. over de lopende facturatie periode, alles met een maximum van euro 25.000,- PROCentrum B.V. is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Opdrachtgever of diens personeel of door Opdrachtgever ingehuurde / aangestelde derden. Opdrachtgever vrijwaart PROCentrum B.V. tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit door PROCentrum B.V. namens of ten behoeve van Opdrachtgever verrichte handelingen, waaronder mede begrepen nalaten. Cursisten / deelnemers aan PROCentrum B.V. trainingen worden geacht tijdens diensttijd de trainingen te volgen, ook wanneer deze buiten de gebruikelijk werkuren vallen. De PROCentrum B.V. training in opdracht van werkgever te volgen, in dienst te zijn van opdrachtgever / werkgever en dien uit hoofde van hun arbeidsrelatie tijdens de trainingen voor rekening en risico van opdrachtgever/werkgever te zijn verzekerd.

 • 4.4. Vrijwaring

Bij deelname aan cursussen en opleidingen gegeven door PROCentrum B.V., blijft de verantwoordelijkheid van enig handelen of nalaten bij de opdrachtgever, dan wel de deelnemer zelf. De opdrachtgever, c.q. deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. PROCentrum B.V., noch haar docenten en instructeurs/begeleiders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van de deelnemers.

 • 4.5. Rechtskeuze en bevoegd rechter

Op de overeenkomsten tussen PROCentrum B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onder voorbehoud van het recht van PROCentrum B.V. om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 • 4.6. Cursusprijs

In het voorstel wordt de totale cursusprijs vermeld voor het verzorgen van de cursus voor een of meer groepen of personen. De cursusprijs kan tussentijds worden bijgesteld als wettelijke tarieven daartoe aanleiding geven.

 • 4.7. Annulering

Nadat u PROCentrum B.V. een opdracht tot het verzorgen van de cursus heeft verstrekt en wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard (onder voorbehoud van veertien werkdagen bedenktermijn), kunt u deze niet meer annuleren en is de volledige cursusprijs verschuldigd.

 • 4.8. Betaling

Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. Alle betalingen aan PROCentrum B.V. dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum op een door PROCentrum B.V. aan te wijzen bank- of postbankrekening te zijn ontvangen. Opdrachtgever heeft niet het recht enige betalings- of andere verplichtingen jegens PROCentrum B.V. niet na te komen of nakoming daarvan te vertragen met een beroep op aftrek of schuldvergelijking. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn enig aan PROCentrum B.V. verschuldigd bedrag heeft betaald, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft PROCentrum B.V. zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht Opdrachtgever een vertragingrente van 2% per maand vanaf vervaldag factuur in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd verdere aan PROCentrum B.V. toekomende rechten. Daarbij worden maandgedeelten als een gehele maand berekend. Opdrachtgever is aan PROCentrum B.V. bovendien verschuldigd alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten die PROCentrum B.V. moet maken teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge haar overeenkomst met Opdrachtgever al dan niet in rechte te vorderen van Opdrachtgever, dan wel aangesproken door Opdrachtgever, zich te verweren, tenzij dit in laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte door PROCentrum B.V. verweer is gevoerd. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd in elk geval waarbij door PROCentrum B.V. voor de invordering de hulp is ingeroepen van derden. Onverminderd eventuele verdere rechten en/of aanspraken zullen buitengerechtelijke kosten in elk geval 20 % van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

 • 4.9. Niet – deelneming na aanmelding

Indien een aangemelde cursist, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd.

 • 4.9.1 Vervanging na aanmelding

Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de cursus, kan tot de aanvang van de cursus worden vervangen door een ander. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de cursus is begonnen is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijs verschuldigd.

 • 4.10. Copyright

Het copyright van al het cursusmateriaal ligt bij PROCentrum B.V. Behalve als dit anders aangeven staat op het cursusmateriaal zelf.